Bộ máy tổ chức

Công ty Cổ phần TM&DV TTC Việt Nam là công ty hoạt động theo hình thức quản lý tập trung và thống nhất với 1 giảm đốc điều hành quyết định các các công việc chung và các trưởng phòng chuyên…